top of page
Algorithmic SICAV Hi-Tech

Plný oficiální název: Algorithmic Hi-Tech Podfond investičního fondu Algorithmic SICAV a.s.

Během posledních třiceti let zaznamenaly největší výnosy akcie a akciové indexy z odvětví vyspělých technologií. Lze očekávat, že podobně tomu bude ještě v několika příštích desetiletích, neboť ostatní odvětví – strojírenství, banky, stavebnictví, chemický průmysl, potravinářství, atd. – dospěly do stádia nasyceného trhu, kde prostor pro růst je omezený.

 

Nicméně je tu jedna potíž. Růstové technologické akcie jsou tradičně dosti volatilní, vysoce citlivé na ekonomické výkyvy a nejrůznější rizika. Historie ukazuje, že propady cen akcií v řádech desítek procent nejsou výjimkou, dochází k nim minimálně jednou za deset let (ovšem bez pravidelných intervalů).

 

Jak se k tomuto problému postavit?

 

Pokud se technologickým akciím úplně vyhneme, znamená to vzdát se značného výnosového potenciálu, aniž bychom se úplně zbavili rizika. Jediným řešením je identifikovat období, kdy trh je nadhodnocený a kdy je naopak levný.

Zde přichází na scénu algoritmus N2.

qqq a n2.png

Upozornění: Výnos podléhá investičnímu riziku a návratnost investované částky není zaručena;  předchozí výkonnost fondu ani odhadovaná výkonnost v budoucnosti nezaručuje srovnatelnou či vyšší výkonnost v budoucím období, hodnota investice do fondu může vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Vysvětleme si význam jednotlivých křivek. Červená čára odpovídá vývoji indexu NASDAQ. Označení QQQ je vlastně burzovní symbol pro tento index. Jde o skutečný historický vývoj, nikoli o simulaci.

 

Na první pohled je zřejmé, že index NASDAQ (respektive jeho obchodovatelný klon QQQ) je značně rizikový nástroj. Jeho nejhlubší propad od konce června roku 2000 dosáhl hodnoty 78,7 procenta: skutečně bolestivá ztráta. Dohonit ji trvalo přes třináct let!

 

Pomohla by diverzifikace, tato modla investičních poradců? Pouze částečně. Kdybychom investovali 30 procent portfolia do trhů technologicky vyspělých zemí (konkrétně Korea, Tchaj-wan a Nizozemsko), největší ztráta by činila 68,4 procenta. K jejímu dohnání bychom potřebovali „jen“ bezmála jedenáct let. Jiné poměry diverzifikace a jiný výběr trhů by poskytly jen mírně odlišná čísla.

 

Stále hovoříme o pasivním investování, bez algoritmu a bez stanovení nadhodnocenosti či podhodnocenosti trhu. A nyní je přichází čas, abychom představili algoritmus N2. Jeho výkonnost je v grafu znázorněna světle modrou křivkou.

Algoritmus N2

Nikdo nedokáže s úplnou jistotou a dokonalou přesností určit, kdy akcie budou stoupat nebo klesat. Můžeme však s použitelnou pravděpodobností stanovit, kdy akcie jsou relativně levné nebo relativně drahé a zařídit se podle toho.

 

V průběhu času ceny akcií rostou. Platí to alespoň pro normální ekonomiku, která není zmítána revolucemi, občanskou válkou, znárodňováním, těžkou korupcí nebo podobnými zhoubnými jevy. Americká ekonomika, navzdory všem svým nedostatkům, splňuje všechna podobná kritéria, což je důvod, proč jsme americký akciový trh zvolili za základ naší strategie. Proč americké akcie dlouhodobě rostou?

 

Stručná odpověď: protože rostou zisky. A proč rostou zisky? Protože v ekonomice dlouhodobě přibývá peněz. Peněžní expanze je jedním z nejspolehlivějších ekonomických jevů. Na rozdíl od většiny jiných veličin s ní lze počítat a do značné míry je možné ji dokonce předpovídat. Je téměř nezávislá na osobě prezidenta i na politickém složení Kongresu. Dokonce ani měnová politika Federálního rezervního systému, která tolik fascinuje ekonomy a analytiky, není tak důležitá. Až na nepatrné výjimky, likvidní peněžní zásoba Spojených států amerických od konce druhé světové války nepřetržitě rostla, a to průměrným ročním tempem 7 až 8 procent.

 

O peněžní zásobě se píše v každé učebnici makroekonomie nebo financí. Rovněž každá učebnice obsahuje kapitolu o kvantitativní teorii peněz, z níž vyplývá, že růst peněžní zásoby je hnací silou inflace spotřebitelských cen. Co se již běžně nepíše, je skutečnost, že peněžní zásoba je též dlouhodobým motorem růstu cen akcií.

 

Lze vypočítat, kdy jsou akcie v poměru k peněžní zásobě relativně levné a kdy drahé. To však ještě nestačí: aby na základě tohoto poměru bylo možné vytvořit funkční investiční strategii, je nutné vzít v úvahu další proměnné. Jde především o stav bankovnictví, objemy poskytovaných úvěrů, riziko akciového trhu a tvar výnosové křivky federálních dluhopisů. 

 

Tyto vstupní proměnné jsou algoritmem zpracovány a výsledkem je doporučení: investovat či neinvestovat. Změna investiční strategie nastává velmi zřídkakdy, jde o nízkofrekvenční obchodování. Algoritmus nereaguje na změny podmínek příliš často: vyprodává akcie jen tehdy, pokud finanční a ekonomická situace vypadá skutečně zle a hrozí riziko několikaletého klesajícího („medvědího“) trhu.

Screenshot 2022-03-19 at 19.24.14.png

Algoritmus N2 vychází ze standardní finanční teorie, zejména kvantitativní teorie peněz. Je poměrně robustní, avšak nikoli neomylný. Zejména není schopen předpovídat mimoekonomické faktory, zejména ty, které vycházejí ze změn v politice či v bezpečnostní situaci. Mezi faktory, které N2 hodnotí, patří zejména objem a inflace peněžní zásoby, stav a vývoj úvěrového trhu v US­A, tvar výnosové křivky federálních dluhopisů, stav a vývoj vnímání rizika na akciovém trhu a vývoj podnikových zisků.

 

Algoritmus si neklade za cíl přesné datování obratů na burze, neboť veškeré zkušenosti ukazují, že přesnost v minulosti je na úkor použitelnosti algoritmu v budoucnosti. (Pro znalce z oboru statistiky nebo strojového učení: jde o problém zvaný overfitting, kdy příliš dokonalý model prakticky vždy v budoucnu zásadně selže.)

 

Mezi vstupy algoritmu N2 nepatří například index spotřebitelských cen (metodicky nestabilní veličina), nezaměstnanost (publikováno s příliš velkým zpožděním), HDP (metodické problémy, opožděná publikace, zpětné revize), poměr P/E (nespolehlivý ukazatel) a mnohé další zdánlivě nepostradatelné údaje, které obvykle trpí minimálně jednou z uvedených fatálních vad: metodická nestabilita, pozdní publikace, zpětné revize.

Souhrn
  • Technologické akcie poskytují dlouhodobě velmi atraktivní výnosy, avšak za cenu adekvátního rizika

  • Podfond Algorithmic Hi Tech je založen především na indexu NASDAQ, který se z asi 80 procent skládá z tzv. technologických akcií

  • Maximálně 30 procent portfolia smí být investováno do akcií jiných technicky vyspělých trhů, zejména jde o Koreu, Tchaj-wan, Nizozemsko a Izrael

  • Algoritmus N2 dokáže snížit rizikovost podkladové investice až na polovinu

  • Podfond je zajištěn proti měnovému riziku USD/CZK

  • Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let

  • Cíl průměrného ročního výnosu je 10 procent ročně

  • Tento cíl je přibližně o 6 procent nižší než výnos dosažený během zpětného testování

  • Poznámka: žádný algoritmus nedokáže vyloučit politické riziku ani z akciového indexu udělat bezrizikovou investici; podfond neposkytuje žádné garance; minulé výnosy nejsou zárukou budoucí výkonnosti.

bottom of page