top of page
Často kladené otázky

Co je to SICAV?

SICAV je zkratka: Société d'Investissiment à Capital Variable. Proč tento francouzský termín? Jde o původní znění, které se vyskytovalo v lucemburském zákoně, jenž se stal předlohou pro české zákonodárce. Ti jej převzali bez úprav, včetně uvedené zkratky. Jde tedy o investiční fond založený podle právní normy dlouhá léta osvědčené ve vyspělém světě.

Jak to funguje?

SICAV je investiční fond, který má právní formu akciové společnosti. Klient kupuje investiční akcie, které jsou kryty hodnotou investovaných aktiv. Tyto akcie se chovají jako jiné cenné papíry, včetně tříletého časového testu pro osvobození od daně z příjmů. Zpětné odkupy probíhají podobně jako u známějších podílových fondů. Investiční akcie nemají hlasovací právo.

 

Fond SICAV může mít více podfondů, které mohou mít zcela odlišné investiční strategie. Každý podfond má vlastní statut a vlastní účetnictví. Hodnoty jejich investičních akcií jsou na sobě navzájem nezávislé.

Kdo řídí SICAV?

Řízení SICAVu je záležitostí několika subjektů: investiční společnosti (která je obhospodařovatelem a administrátorem), depozitáře a obchodníka. Investiční společnost dále zaměstnává portfolio manažera, který zodpovídá za dodržování investiční strategie a který podává pokyny obchodníkovi.

 

Všechny tyto činnosti musí být vykonávány společnostmi (v případě portfolio manažera osobami nebo osobou), které mají příslušnou licenci od České národní banky nebo jsou ČNB schváleny jako osoby s dostatečným vzděláním a praxí. Souhra všech uvedených subjektů je zajištěna smlouvami a zastřešena zákonem. 

Podléhá SICAV regulaci?

Ano, každý SICAV je licencován a regulován příslušným orgánem, v případě českých SICAVů jde o Českou národní banku. Kromě toho, SICAV podléhá pravidelnému každoročnímu auditu.

Do čeho investujete?

Pokud se jedná o podfond Algorithmic SICAV Hi Tech, investuje především do amerického technologického indexu NASDAQ. Maximálně 30 procent portfolia může být investováno do jiných technicky vyspělých trhů, například jde o Tchaj-wan, Jižní Koreu, Izrael nebo Nizozemsko. Pokud algoritmus vyhodnotí, že trh je mimořádně nadhodnocený, podfond může investovat až 100 procent své hodnoty do pevně úročených nástrojů.

Jaké záruky má klient?

Investiční společnosti obecně nesmějí poskytovat klientům záruky finančního rázu – to je záležitost bank a pojišťoven, institucí s jiným modelem fungování a s jinými licencemi.

Je vklad do fondu pojištěn?

Investice do jakéhokoli fondu není vklad! Toto slovo je vyhrazeno pro vklady na bankovní účty. Při investici do fondu klient nese tržní riziko, které obnáší kolísání hodnoty podkladových cenných papírů (zejména akcií nebo indexových certifikátů), případně též měnových kursů. Neexistuje nic podobného pojištění vkladů, neboť krytí hodnoty investiční akcie hodnotou fondu je vždy 100% (na rozdíl od bank, kde kapitálová přiměřenost dosahuje mnohem nižších hodnot). Toto plné krytí je ovšem vyváženo výše zmíněným tržním rizikem.

Je Algorithmic SICAV podobný fondu QUANT?

Fond Algorithmic SICAV je založen na odlišném podkladovém aktivu – indexu největších technologických společností NASDAQ. Cílem je dlouhodobě dosahovat průměrného výnosu kolem 10 procent ročně. Fond QUANT je řízen výrazně konzervativnějším algoritmem, jehož podkladovým aktivem je index S&P 500. Cílem je 5% průměrný roční výnos. Ačkoliv oba fondy mohou používat podobná vstupní data, jedná se o algoritmy zcela odlišné.

Používá fond tzv. finanční páky či jiné rizikové instrumenty?

Ne. Fond nepoužívá k obchodování žádných finančních pák. Nepoužívá ani tzv. krátké obchody (short selling), tj. spekulace na pokles hodnoty. 

Je investice do fondu nějak daňově zvýhodněná?

Investice do investičních fondů podléhají tzv. časovému testu, který trvá 3 roky. Po uplynutí tohoto období je výnos z investice osvobozen od daní.

bottom of page