top of page
Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvedené informace poskytujeme v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (v textu rovněž jako „Nařízení").

 

Totožnost Správce:

Algorithmic SICAV, a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 10829954

 

Kontaktní údaje Správce:

poštovní adresa: Algorithmic SICAV, a.s., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

e-mail: info@algorithmic-sicav.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pavel Kohout

pavel.kohout@algorithmic-sicav.cz

Účel a způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje fyzických osob získáváme výhradně buď přímo od subjektů osobních údajů, nebo od druhé smluvní strany za účelem naplnění uzavřených smluv, případně z veřejně dostupných databází.

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme za účelem plnění uzavřených smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

 

Osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností (zejména dle účetních předpisů).

Dále osobní údaje zpracováváme za účelem nabízení obchodu a služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

 

Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, které Správce realizuje. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel není nutným požadavkem pro uzavření smlouvy. Povinnost poskytnout údaje za reklamními účely neexistuje. Udělíte-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

 

V neposlední řadě je implicitním účelem zpracování osobních údajů také zkvalitňování našich služeb a včasné reakce na žádosti a požadavky subjektů či smluvních partnerů.

Při poskytování služeb můžeme využívat služeb zpracovatelů, jejichž činnost je v souladu s Nařízením. Zpracovávání osobních údajů těmito zpracovateli je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad. O případném využití těchto služeb vás budeme informovat zde.

Za uvedenými účely zpracováváme následující osobní údaje:

 

• identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa);

• kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

 

Osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 

Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 Nařízení.

 

Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci či jiné pověřené osoby, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci a jiné osoby mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a povinnost dodržovat interně stanovené postupy pro ochranu osobních dat při jejich zpracování.

 

Vynakládáme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

V případě bezpečnostních incidentů budeme postupovat v souladu s Nařízením, zejména tedy budeme v případě vysokého rizika pro práva a svobody dotčených fyzických osob tyto osoby a Úřad na ochranu osobních údajů informovat.

Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou ukládány po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu zpracování, nejdéle po dobu 10 let.

Jaká práva související se zpracováním osobních údajů subjekty údajů mají?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail Správce. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou Správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo získat k nim přístup spolu s následujícími informacemi o:

 

• účelech zpracování;

• kategoriích dotčených osobních údajů;

• příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích

použitých ke stanovení této doby;

• existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich

zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

• právu podat stížnost u dozorového úřadu;

• veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;

• tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož

i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování. Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

• odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod

pro zpracování;

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní

• povinnosti;

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

• splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;

• pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 

• popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

• zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;

• Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické nohy nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby Správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním Správce na výše uvedených kontaktních adresách Správce.

Způsob poskytnutí informací:

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li Správce elektronicky na jeho e-mailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

 

Právo podat stížnost:

Ohledně činnosti Správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu Správce, případně osobně v sídle Správce.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení,

 

Správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

 

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány dne 1. 10. 2022

bottom of page